VAREKJØPS- OG SALGSREGLER
 
1. Alminnelige bestemmelser
 
1.1.Disse kjøps- og salgsregler (heretter – Regler) setter fast gjensidige rettigheter, plikter, og ansvaret til personen som kjøper varer (heretter – Kjøper) i nettbutikken http://dindeler.no og „DinDeler A/S“ (heretter – Selger) når man handler på nettet. Ved kjøp av varer i nettbutikken, samtykker Kunden til
anvendelse av disse reglene.
1.2.Varekjøps- og salgsavtalen som inngås mellom Kunden og Selgeren (heretter – Avtale) skal omfattes som inngått fra tidspunktet Kunden legger varer i shoppingbagen, oppgir leveringsadresse, velger betalingsmetoden og trykker på knappen Bekrefte varebestillingen etter å ha blitt kjent med reglene. Når Kunden er ferdig med alle ovennevnte handlinger, sender Selgeren mail og bekrefter at bestillingen er mottatt og presiserer vareprisen.
 
2. Kundens rettigheter og plikter
 
2.1. Kunden har rett til å kjøpe varer i nettbutikken i samsvar med disse reglene og Kongerike Norges lovgivning.
2.2. Kunden (Brukeren) skal ha rett til å si opp varekjøps- og salgsavtalen med Kunden (med unntak av kjøps- og salgsavtaler angående leveringen av lyd- og (eller) videoopptak (fonogrammer, audiovisuelle opptak) i alle typer video- og lydfiler eller dataprogrammer når Kunden har skadet forpakningen, leveringen av aviser, tidsskrifter eller andre periodiske utgaver, deltakelsen i spill og lotterier, tjenesteytingen når Selgerens Kjøps- og salgsavtale blir igangsatt før arbeidsperioden på sju dager løper ut. Varene som ble
produsert etter egen bestilling, er åpenbart tilpasset den bestemte Kunden eller som ikke kan returneres pga tapet av egenskaper, som er lett bedervelige eller har veldig kort vareholdbarhetsperiode, skal gi Selgeren skriftlig underrettelse i løpet av 7 arbeidsdager etter at varene blir levert. Kunden skal ha rett til å si opp varekjøps- og salgsavtalen bare hvis varekvalitet er bra, varene ikke var skadet og vareutseendet er beholdt.
2.3. Elektriske varer selges uten garanti. Disse varene mottas ikke tilbake (i henhold til Norges regler for varebytte og retur).
2.4. Kunden har andre rettigheter og plikter som settes fast i disse reglene og Kongerike Norges lovgivning.
2.5. Kunden forpliktes til å betale for varene og vareleveransen i løpet av den bestemte perioden og motta bestilte varer.
 
3. Selgerens rettigheter og plikter
 
3.1. Selgeren forpliktes til å sørge for forhold som vil la Kunden benytte nettbutikktjenester, men Selgeren kan ikke gi garanti at nettbutikken kommer til å fungere ustanselig og at dataoverføring vil foregå uten problemer og er ikke ansvarlig for mindre feil.
3.2. Selgeren forpliktes til å levere bestilte varer til adressen spesifisert av Kunden i løpet av en bestemt periode.
3.3. Hvis Selgeren ikke kan levere bestilte varer pga tekniske feil eller andre viktige grunner skal Selgeren forpliktes til å tilby Kunden lignende varer, mens og til å tilbakebetale pengene betalt av Kunden i løpet av 14 dager. I slike tilfeller skal Selgeren frigjøres fra ansvaret for ikke leverte varer.
3.4. Hvis Kunden forsøker til å forstyrre virksomheten til nettbutikken skal Selgeren ha rett til å begrense og (eller) frata Kunden muligheten til å bruke nettbutikken og (eller) slette Kundens konto i nettbutikken uten å varsle Kunden på forhånd.
3.5. Selgeren skal ha ensidig rett til å justere disse reglene. De nye reglene skal tre i kraft etter at de blir publisert i nettbutikken og skal gjelde for alle kjøps- og salgsavtaler som blir inngått etter publikasjonen av reglene.
3.6. Selgeren skal også ha andre rettigheter og plikter som settes fast i Reglene og Kongerike Norges lovgivning.
 
4. Varepris og oppgjør
 
4.1. Nettbutikken viser endelige varepriser, dvs. inklusivt moms. Transportkostnadene er ikke inkludert.
4.2. Kunden skal forpliktes til å betale for varene i løpet av 1 (en) arbeidsdag. Betalingen skal foregå i form godkjent av Selgeren. Hvis Kunden ikke betaler vareprisen i løpet av den fastsatte perioden, skal man anta at Kunden nekter å forholde seg til avtalen. Derfor skal Selgeren ha rett til å stanse bestillingen.
4.3. Kunden kan bruke tre betalingsalternativer til å betale for utvalgte og bestilte varer:
4.3.1. kontant etter at budet leverer varer. Hvis man velger dette betalingsalternativet skal bestillingen settes i gang, og kunden må ha nøyaktig beløp når varene ble levert.
4.3.2. ved bruk av nettbanken. Velg linken til banken i steg 3. Trykk på Utfør betalingen i steg 5. Registrer deg i bankens nettside og godkjent overføringen. Ingen ekstra melding kreves. Status på bestillingen endres til Betalt og bestillingen settes i gang.
4.3.3 Selgeren lager en faktura etter varene blir levert og sender den til Kunden i e-posten.

5. Behandling av personlige opplysninger
 
5.1. Ved å trykke på knappen Bekreft varebestlillingen samtykker Kunden å oppgi personlige opplysninger som Selgeren skal behandle i forbindelse med kundeidentifiseringen, avtalesigneringen, ordreutførelsen (netthandelen) og direkte markedsføring. Selgeren bekrefter at Kundens fødselsnummer (gjelder private personer) skal ikke benyttes i forbindelse med markedsføring.
5.2. Ved å trykke på Bekreft varebestillingen bekrefter Kunden at han (hun) er kjent med sin rettighet til å bli kjent med personlige opplysninger som skal behandles av Selgeren, å kreve til å rette eller slette personlige opplysninger eller stoppe behandlingen når opplysningene er behandlet ved brudd av lovpålagte krav eller nekte behandling av personlige opplysninger.
5.3. Kunden bekrefter at ved å trykke på knappen Bekreft varebestillingen er Kunden kjent med sin rett til å nekte å oppgi personlige opplysninger, mens han forstår at personlig data er nødvendig for å identifisere Kunden i forbindelse med signering og utførelsen av varekjøps- og salgsavtale og at varekjøps- og salgsavtale ikke kan inngås og utføres uten samtykke for behandling av personlige opplysninger.

6. Informasjonsforsendelse
 
6.1. Selgeren skal sende alle meldinger i e-posten som er registrert i Kundens brukerkonto.
6.2. Kunden skal sende alle henvendelser og meldinger til adressen som oppgis i Selgerens nettbutikkens felt Kontaktopplysninger.
 
7. Ansvar
 
7.1. Kunden skal stå til ansvar for riktigheten til opplysningene oppgitt i registreringsskjemaet. Kunden skal påta seg ansvar for følger og konsekvenser pga feil / villedende informasjon.
7.2. I henhold til Kongerike Norges lov om elektronisk signatur art. 8, deler 2 og 3 avtalen Kunden og Selgeren at Kundens handlinger i nettbutikken bekreftes med den elektroniske signaturens juridisk makt (jr. Art. 8, del 1, dvs. lik signatur i skriftlige dokumenter). Kunden må og forpliktes til å ta vare på tilkoblingsopplysninger og ikke avsløre dem til tredjemenn. Kundens handlinger som blir tatt under Kundens ID skal omfattes som utført av selve Kunden og Kunden skal påta seg ansvar for alle handlingene og opplysningene.
7.3. Avtalepartene skal stå til ansvar for brudd av varekjøps- og salgsavtalen som blir inngått i nettbutikken i henhold til Kongerike Norges lovgivning.
 
8. Bestilling etter varemodell
 
8.1 Hvis „Dindeler A/S“ ikke har varen fra katalogen http://dindeler.no på sin lager eller varetilbudet kommer etter eget forespørsel og kunden vil kjøpe varene skal avtalen inngås i samsvar med Sivillovens art.6.356.
8.1.1 Kjøps- og salgsavtale kan inngås etter varemodeller som presenteres av Selgeren (varebeskrivelse, varekataloger, modeller, osv.).
8.1.2 Hvis loven og avtalen ikke fastslår noe annet skal avtalen ang. varemodeller omfattes som inngått når Selgeren leverer varene til bestemt leveringssted.
8.1.3 Kunden skal ha rett til å si opp avtalen ang. leveringen av varemodeller før de blir overdratt. I slike tilfeller skal Kunden erstatte for utgifter i forbindelse av avtaleutførelsen inntil avtalen ble oppsagt hvis avtalen ikke fastslår noe annet.
8.2 Ved bestilling kan Selgeren „Dindeler A/S“ be om forhåndsbetaling.

9. Avsluttende bestemmelser
 
9.1. Reglene omfattes av Kongerike Norges lovgivning 
9.2. Alle uenigheter mellom Kunden og Selgeren i forbindelse med varekjøps- og salgsavtalen skal løses gjennom forhandlinger. Hvis man ikke blir enig gjennom forhandling skal tvistene løses i samsvar med ordningen fastsatt i Kongerike Norges lovgivning.